Velkommen til Læge Flytlie's tidligere privatklinik i Vejle.

Et supplement til skolemedicin

 

SUNDHEDSBEGREBET
Medicinsk videnskab er i dag nærmest læren om sygdomme. Begreber som sundhed og helbredelse er ikke klart defineret. De ligger i det videnskaben kalder gråzonen. Bekæmpelse af sygdomssymptomer har førsteprioritet, ofte på bekostning af en kausal behandlingsstrategi. Kunsten at behandle årsagen til sygdom og genskabe sundheden er nedprioriteret og ikke umiddelbart tilgængeligt i den officielle medicinske litteratur.
 
 
DEN VIDENSKABELIGE SANDHED
Siden det 17. århundrede har lægevidenskabens udvikling været baseret på andre videnskabers teorier og accepteret deres opfattelse af virkeligheden, uden at der er taget hensyn til lægevidenskabens specielle placering mellem naturvidenskab og humaniora. Når man siger om noget, at "det er videnskabelig bevist", er det en "sandhed" man er enig om er sand. Ophører enigheden, forsvinder sandheden. ”Videnskab er kun sand hvis vi er enige, og det er vi ikke.” skriver dr. phil. Hans Hauge, Århus i en af sine tankevækkende kronikker. På grund af medicinens specielle placering i rummet mellem filosofi og naturvidenskab, bygger medicinske sandheder ofte på fortolkninger og erfaring, og må undvære eksakte data. Professor Peter Elsass har skrevet en meget interessant bog om dette emne: "Sundheds-psykologi - Et nyt fag mellem humaniora og naturvidenskab". Har vi moderne læger, i vor søgen efter beviser, glemt det fag vore ældre kolleger kaldte lægekunst?
 
 

SYGDOMSOPFATTELSE

Opfattelsen af sundhed og sygdom har ændret sig igennem tiderne. Historiske beretninger om onde ånders besættelse af krop­pen som årsag til sygdom, får i dag de fleste til at trække på smile­båndet. På den anden side, synes den tid snart forbi, hvor f.eks. forhøjet blodtryk alene ordnes med en recept på blod­trykssænk­ende medicin. Livsstilens be­tydning for sundheden trænger sig kraftigt på.
 
 

Solopgang i SkagenHELHED

Læger har i århundreder med varierende held påtaget sig, at definere hvad velvære er. For at kunne forstå syg­domspro­cesserne i lyset af de nyeste videnskabe­lige landvin­dinger, er det nødven­digt, at opfatte men­nesket som en helhed, be­stående både af krop og sjæl. Velvære er et in­dividuelt begreb for den enkel­te patient.
 
 

 

 

LEVEVIS

Uheldig livsførelse kan lægge kimen til en biologisk læsion mange år før der opstår sygdom. Opstår læsionen i en sund krop uden mangler på vitalstoffer, kan sygdom forebygges. Stigende foru­rening med skadeli­ge stoffer har øget behovet for forebyggende strategier og beskyttelse af den bi­ologi­ske balan­ce.
 

KOST

Vor organisme har mange lighedspunkter med en bil. Selv en ny bil kører ikke godt på dårlig benzin. Kroppen kræver en kost der indeholder livsvigtige råstof­fer. I mods­ætning til bilen fornyer kroppen sig løben­de. Hver time produceres 2 mil­lioner hud­celler, 6 millioner røde blodceller og 2 ­m2 tarm­slim­hinde!

 
Vi sender regel­mæssigt vore biler på værksted. Hvor­når var du sidst til efter­syn?
 

ARV

Ikke alle fødes som "supermennesker", men for de fleste kan me­dicinsk forsk­ning vise vejen til et godt liv. Arvelige sygdomme kan opdages inden de forårsager uop­rettelig skade. Den bedste garanti for sund­heds­fremme er en mål­rettet fore­byggel­se, der forhindrer sygdomme i at opstå.
 

OPLYSNING

"Langt færre mennesker ville være syge og sam­fundet kunne spare mange penge til medicin og sygemeldin­ger, hvis uddannelsessystem var bedre indret­tet på at behandle HELE mennesket," skriver professor Carl Erik Mabeck i sin bog "Lægen og Patienten". "Læ­gens opgave er at give oplysning om de ek­sisteren­de behand­lingsmulig­heder. Valget og ansvaret er der­imod patientens eget."
 

 

 

- Individuel Sundhedsfremmende Strategi -

 

 

 Opdateret 07.03.2017